KRS: 0000182916

Statut

Załącznik  do uchwały nr 1/2019
Rady Fundacji Szczecineckiej Fundacji Na Rzecz Osób Poszkodowanych W Wypadkach Komunikacyjnych z siedzibą w Szczecinku
z dnia 27.05.2019 r.  

STATUT

Szczecineckiej fundacji na Rzecz Osób Poszkodowanych  w Wypadkach Komunikacyjnych

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1


1. Fundacja pod nazwą Szczecinecka Fundacja Na Rzecz Osób Poszkodowanych W Wypadkach Komunikacyjnych, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
Krzysztofa Lisa
Katarzynę Oleś
Włodzimierza Fila
zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Mariusza Ryndaka w kancelarii notarialnej w Szczecinku, ul. Boh. Warszawy 51, w dniu 26.09.2003 r., działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

2. Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.


§ 3

1. Siedzibą fundacji jest miasto Szczecinek.
2. Terenem działania Fundacji jest obszar całego kraju, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
4. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 4

1. Fundacja może używać pieczęci z nazwą Fundacji oraz ustanowić odznakę organizacyjną.
2. Fundacja może ustanawiać specjalne odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i innymi formami wyróżnień, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla samej Fundacji  oraz w realizacji obranych przez Fundację celów.


§ 5

1. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne.
2. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych or­ganizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
3. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 2, bądź wystąpie­niu z nich decyduje Rada Fundacji większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków Rady.


Rozdział II
Cele, środki i zasady działania

§ 6

1. Celem Fundacji jest:
1) świadczenie osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej, psychologicznej,
2) podejmowanie inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa  w ruchu drogowym,
3) pomoc w organizacji opieki medycznej i rehabilitacyjnej,
4)    upowszechnianie wiedzy o zasadach odpowiedzialności prawnej sprawców wypadków drogowych,
5) ochrona i promocja zdrowia,
6)     działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
7) niesienie pomocy osobom ubogim i potrzebującym,
8) prowadzenie i wspieranie działań humanitarnych i akcji dobroczynnych, w tym  dystrybucja żywności,
9) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
10) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
11) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
12) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
13) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
14) działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
15) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
16) działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa,
17) działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego.

2. Realizacja celów Fundacji ma charakter:
1)    nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. Działalność realizowana jest w zakresie:
a)    PKD 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
b)    PKD 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2) odpłatnej działalności pożytku publicznego. Działalność realizowana jest w zakresie:
a) PKD 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.     
3. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego.
4. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Dochód z działalności Fundacji może być przeznaczany wyłącznie na działalność statutową.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) propagowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
2) organizowanie poszkodowanym opieki prawnej i medycznej,  
3) rozwijanie działalności informacyjnej i edukacyjnej poszkodowanych,
4) poszukiwanie instytucji i osób mogących udzielić pomocy finansowej poszkodowanym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
5) współpracę z osobami i instytucjami mającą na celu wymianę doświadczeń w dziedzinie  bezpieczeństwa w ruchu drogowym, pomoc ofiarom wypadków,
6) współpracę z pokrewnymi fundacjami krajowymi i zagranicznymi,
7) inne działania sprzyjające rozwojowi celów Fundacji,
8) prowadzenie działalności charytatywnej,
9) organizację pomocy osobom niepełnosprawnym,
10) organizację lub wspieranie imprez, przedsięwzięć, wydarzeń i działań związanych z:

  1. podtrzymywaniem i upowszechnianiem tradycji narodowej, pielęgnowaniem polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  2. mniejszościami narodowymi i etnicznymi oraz językami regionalnymi,
  3. osobami w wieku emerytalnym,
  4. rozwojem wspólnot i społeczności lokalnych,
  5. dziećmi i młodzieżą, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
  6. kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  7. wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej,
  8. turystyką i krajoznawstwem,
    i. porządkiem i bezpieczeństwem publicznym

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób, organizacji i instytucji zbieżną z jej celami.

 
Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji  

§ 9

1.   Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 300 złotych oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działalności.
2.   Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
3.   Majątek Fundacji służy realizacji jej celów statutowych.
4.   Zabrania się:
a)  udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
b)  przekazywania majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c)  wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d)  zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 10

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1)  darowizn, spadków, zapisów,
3)  subwencji, dotacji oraz grantów,
4)  zbiórek publicznych,
5)  odsetek, dochodów z majątku,
6)  wpływów odpłatnej działalności pożytku publicznego.


§ 11

1. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być prze­chowywane wyłącznie na koncie Fundacji.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Wszystkie transakcje finansowe odbywają się w Fundacji bezgotówkowo, a sama Fundacja nie będzie przyjmować i dokonywać płatności w gotówce o wartości równej
lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność́ miałaby być przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które mogą być ze sobą powiązane.

§ 12

1. dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

Rozdział IV
Struktura organizacyjna

§ 13

1. Władzami Fundacji są:
1) Rada Fundacji,
2) Zarząd.

Rada Fundacji
§  14

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu osób powołanych na czas nieokreślony.
3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator w drodze uchwały, wskazując jednocześnie osobę przewodniczącego. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tą funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
7. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
8. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§  15

1. Posiedzenia rady odbywają się przynajmniej raz w roku.
2. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący lub dwóch członków Rady łącznie z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatorów, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 16

Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu, ustalanie ich wynagrodzenia oraz podpisywania z nimi umów.
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
4. Uchwalanie zmian w statucie Fundacji.
5. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
6. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
7. Nadzór nad działalnością Fundacji.
8. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 17

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

§ 18

5.  Członkowie Rady Fundacji:
1)    nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
2)    nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

 

Zarząd Fundacji
§ 19

1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do trzech osób powołanych na czas nieokreślony.
2. Rada Fundacji powołuje Prezesa i członków Zarządu.
3. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji z powodu niegospodarności, braku realizacji celów Fundacji oraz naruszenia przepisów prawa polskiego i postanowień statutu.

§ 20

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacją Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
6. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
7. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

 

Sposób Reprezentacji

§ 21

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagany jest podpis jednego członka Zarządu. .

 

Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 22


zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

§ 23

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 24

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
3. decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.